ایستگاه های ویژه

رادیوDJ Club

تهران / میدان رسالتعلاقمندم

Asia(آهنگ های آسیایی)

تهران / میدان رسالتعلاقمندم

Cafe Classic(موزیک کافه)

تهران / میدان رسالتعلاقمندم

Opera(آهنگ های اپرا)

تهران / میدان رسالتعلاقمندم

Spanish(آهنگ های اسپانیایی)

تهران / میدان رسالتعلاقمندم

Indian(آهنگ های هندی)

تهران / میدان رسالتدوستش دارم